Voorwaarden en Condities

Amsterdam, 1 januari 2021

Lees deze Algemene Voorwaarden (de "Voorwaarden en Condities") zeer zorgvuldig zoals zij van toepassing zijn op uw gebruik van of aankopen van producten en/of diensten die door obenan V.O.F. worden verstrekt.

 

 1. Definities

1.1. "Overeenkomst"elke overeenkomst, inclusief eventuele bijlagen en wijzigingen, alsmede aanbiedingen, offertes, bestelbonnen, plaatsingsopdrachten of werkstaten met betrekking tot het gebruik, de levering, afname, bestelling of levering van producten en/of diensten tussen obenan VOF en de klant

1.2."Klant" betekent de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Overeenkomst met obenan V.O.F. aangaat.

1.3. "obenan" betekent obenan V.O.F. opgericht naar Nederlands recht, met maatschappelijke zetel te Amsterdam en haar hoofdkantoor in (1072 CH) Amsterdam, Nederland Saenredamstraat 32, of elke vennootschap die een dochteronderneming of filiaal is van obenan V.O.F..

 

 1. Algemeen

2.1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten van Obenan V.O.F., en alle verstrekkingen van Diensten en/of Producten van en/of door Obenan V.O.F..

2.2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met Obenan V.O.F., voor de uitvoering waarvan door Obenan V.O.F. derden dienen te worden betrokken, en die zijn opgesteld door de werknemers en de directie van Obenan V.O.F..

2.3. De toepasselijkheid van eventuele algemene, inkoop-, leverings- en/of andere voorwaarden van de Klant en/of een derde wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4. Indien één of meer bepalingen van de Overeenkomst en/of de Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig of vernietigbaar blijken te zijn, zullen partijen aan de overige bepalingen van voornoemde Overeenkomst en/of Voorwaarden gebonden blijven. Obenan V.O.F. en de Klant zullen in dat geval in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen benaderen.

2.5. Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van een of meer bepalingen van de Overeenkomst en/of de Voorwaarden, dient deze bepaling of dienen deze bepalingen te worden uitgelegd 'naar de geest' van deze bepaling of deze bepalingen.

2.6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in de Overeenkomst en/of de Voorwaarden is geregeld, dient deze situatie te worden uitgelegd naar de geest van de Overeenkomst en de Voorwaarden.

2.7. Indien Obenan V.O.F. niet steeds strikte naleving van de voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Obenan V.O.F. in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van de voorwaarden te verlangen.

 

 1. Aanbiedingen, offertes en orders

3.1. Alle aanbiedingen en/of offertes van Obenan V.O.F. zijn onder voorbehoud van ondertekening van een Overeenkomst en binden Obenan V.O.F. derhalve niet. Zij gelden als een uitnodiging aan de Klant om in onderhandeling te treden, tenzij door Obenan V.O.F. uitdrukkelijk en schriftelijk anders is bepaald. Indien geen termijn voor aanvaarding is gesteld, kunnen aan de aanbieding of offerte op generlei wijze rechten worden ontleend.

3.2. Obenan V.O.F. is niet gehouden een aanbieding en/of offerte gestand te doen indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat die aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.3. Bestellingen aan Obenan V.O.F. gelden slechts als aanvaard indien de aanvaarding schriftelijk door Obenan V.O.F. is geschied. Indien de aanvaarding afwijkt van de bestelling, komt de overeenkomst tot stand overeenkomstig de afwijkende aanvaarding, tenzij de Klant anders aangeeft.

3.4. Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

3.5. Obenan V.O.F. heeft het recht om bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren.

 

 1. Leveringsvoorwaarden

4.1. Alle door Obenan V.O.F. opgegeven of met Obenan V.O.F. overeengekomen (leverings)termijnen zijn slechts richtlijnen en nimmer fatale termijnen waarvan niet-nakoming voor Obenan V.O.F. verzuim oplevert.

4.2. Als het waarschijnlijk is dat een termijn niet gehaald zal worden, zullen Obenan V.O.F. en de klant zo spoedig mogelijk overleg plegen.

4.3. Bij overschrijding van een termijn door Obenan V.O.F. dient de Klant Obenan V.O.F. schriftelijk in gebreke te stellen. Obenan V.O.F. zal daarbij een redelijke termijn worden gegeven om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst. Gedurende deze redelijke termijn kan de Klant geen aanspraak maken op vergoeding van enige geleden schade en heeft de Klant niet het recht de Overeenkomst te ontbinden zonder volledige schadevergoeding aan Obenan V.O.F..

4.4. Indien Obenan V.O.F. bij de uitvoering van een Overeenkomst afhankelijk is van informatie en/of gegevens van de Klant, wordt de (leverings)termijn verlengd met een periode gelijk aan de termijn dat de Klant in gebreke is gebleven met het verstrekken van deze informatie en/of gegevens, vermeerderd met twee maanden.

4.5. Indien aflevering in het bedrijf van de Klant geschiedt, is de Klant verplicht de producten af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Klant afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, is Obenan V.O.F. gerechtigd de producten op te slaan voor rekening en risico van de Klant.

4.6. Obenan V.O.F. heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Indien door Obenan V.O.F. of door Obenan V.O.F. ingeschakelde derden in het kader van de Overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Wederpartij of een door de Wederpartij aangewezen locatie, draagt de Wederpartij kosteloos zorg voor de door die partijen in redelijkheid gewenste faciliteiten.

4.7. Obenan V.O.F. is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en de volledige Overeenkomst bij vooruitbetaling te factureren, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en schriftelijk door Obenan V.O.F. is bevestigd.

4.8. Indien de Klant in gebreke blijft in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij volgens Obenan V.O.F. gehouden is, dan is de Klant aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) direct of indirect door Obenan V.O.F. geleden en/of te lijden.

 

 1. Prijzen

5.1. Alle door Obenan V.O.F. opgegeven, met Obenan V.O.F. overeengekomen of anderszins aangeduide prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen en/of belastingen van overheidswege, eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijfkosten, verzend- en administratiekosten.

5.2. Obenan V.O.F. mag haar prijzen periodiek eenzijdig wijzigen in verband met inflatoire, algemene economische, politieke of organisatorische ontwikkelingen. Dergelijke ontwikkelingen zullen Obenan V.O.F. ook het recht geven om haar prijzen van een van kracht zijnde Overeenkomst te wijzigen.

5.3. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

 

 1. Betaling

6.1. Obenan V.O.F. kan van de Klant een voorschot verlangen en is gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of te staken totdat dit voorschot is betaald, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, en zonder dat dit enig recht op schadevergoeding aan de zijde van de Klant kan doen ontstaan.

6.2. Betalingen zullen door de Klant worden verricht overeenkomstig de betalingscondities die zijn overeengekomen of vermeld in de Overeenkomst. Bij gebreke van een specifieke regeling over betalingstermijnen zal betaling geschieden door middel van automatische incasso. Indien betaling op basis van een incasso niet mogelijk is, geldt een betalingstermijn van veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen en schriftelijk bevestigd door Obenan V.O.F..

6.3. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen in euro en dient de Klant alle betalingen in euro te verrichten.

6.4. Betaling dient te geschieden op een door Obenan V.O.F. in de toepasselijke factuur aan te geven bankrekening, en alle daaraan verbonden (bank- of valutaomrekenings-) betalingskosten komen volledig en zelfstandig voor rekening van de Klant.

6.5. Betwiste facturen moeten zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, maar niet later dan zeven (7) kalenderdagen na de relevante factuurdatum, schriftelijk worden meegedeeld, met duidelijke vermelding van het betwiste gedeelte van een factuur en de redenen waarom het betwist wordt. Zeven (7) kalenderdagen na de desbetreffende factuurdatum worden de facturen geacht correct te zijn en vormen zij geen grond voor betwisting. Een tijdig door de Klant ingediende betwisting ontslaat de Klant niet van zijn verplichting om de factuur tijdig en volledig te betalen.

6.6. Indien de Klant niet binnen de betalingstermijn volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, door een mislukte incasso of anderszins, is de Klant van rechtswege in verzuim en is Obenan V.O.F. gerechtigd haar dienstverlening aan de Klant op te schorten en/of de Overeenkomst met de Klant te beëindigen. Dit laatste zal echter niet eerder worden uitgevoerd dan nadat de Klant tot betaling is aangemaand en de Klant gedurende een periode van veertien (14) dagen na de aanmaning heeft nagelaten zijn betalingsverplichting volledig na te komen.

6.7. Indien de Klant na het verstrijken van de betalingstermijn van veertien (14) dagen nog niet volledig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, is de Klant over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd, zonder dat voorafgaande ingebrekestelling is vereist.

6.8. Indien Obenan V.O.F. aan de Klant een dienst levert waarvoor tijdens de duur van de Overeenkomst meerdere betalingen zijn vereist, zijn in geval van verzuim van een van deze betalingen, alle resterende betalingen tot aan de vervaldatum van de Overeenkomst onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar.

6.9. Ongeacht enige andere aanwijzing van de Klant strekt elke betaling van de Klant primair ter voldoening van de door de Klant aan Obenan V.O.F. verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten en/of eventuele gerechtelijke kosten en vervolgens ter voldoening van de door de Klant aan Obenan V.O.F. verschuldigde rente en pas daarna ter voldoening van de oudste openstaande vordering(en).

 

 1. Diensten

7.1. Obenan V.O.F. zal alles in het werk stellen om de Klant van dienst te zijn. Technisch is het voor Obenan V.O.F. onmogelijk om een volledig (100%) foutloze dienstverlening te leveren, nu Obenan V.O.F. in het kader van de betreffende dienstverlening mede afhankelijk is van derden. Obenan V.O.F. staat uitdrukkelijk niet in voor een volledig (100%) foutloze dienstverlening.

7.2. Obenan V.O.F. kan de producten en/of diensten van tijd tot tijd wijzigen. Indien deze wijziging een (tijdelijke) vermindering en/of uitval van de beschikbaarheid van de producten en/of diensten tot gevolg heeft, zal Obenan V.O.F. de Klant hierover tijdig van tevoren informeren.

7.3. Om eventuele problemen op te lossen die zich tijdens onze service zouden kunnen voordoen, kan de klant contact opnemen met de Obenan V.O.F. help desk via telefoon, website of e-mail. Onze contactgegevens zijn te vinden op www.obenan.com

 

 1. Uitrusting

8.1. Obenan V.O.F. kan de Klant een premium WIFI toegangspunt ter beschikking stellen dat een deel van de service "Uitrusting". Alle uitrustingen die door Obenan V.O.F. in het kader van de overeenkomst worden geleverd, blijven eigendom van Obenan V.O.F..

8.2. Alle door Obenan V.O.F. geleverde Apparatuur mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Klant is niet bevoegd om het Materieel te verpanden of te bezwaren.

8.3. De Klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Obenan V.O.F. veilig te stellen.

8.4. Indien derden beslag leggen op het Materieel of rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Klant verplicht Obenan V.O.F. daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

8.5. De Klant is verplicht het Materieel tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren, het Materieel aldus verzekerd te houden en de polisbladen van deze verzekeringen op eerste verzoek van Obenan V.O.F. ter inzage te geven. In geval van een eventuele verzekeringsuitkering zal Obenan V.O.F. gerechtigd zijn tot dit bedrag. Voorzoveel als nodig verbindt de Klant zich er jegens Obenan V.O.F. bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

8.6. Voor het geval Obenan V.O.F. zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Klant bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Obenan V.O.F. en door Obenan V.O.F. aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Obenan V.O.F. zich bevinden en die zaken terug te nemen.

8.7. De Klant kan het Materieel op zijn terreinen gebruiken zoals aangegeven door Obenan V.O.F. en met inachtneming van de gebruiksaanwijzing om een zo efficiënt mogelijke dienstverlening te garanderen.

8.8. De Klant kan de Apparatuur in dezelfde staat teruggeven als waarin de Apparatuur zich bevond toen zij aan de Klant werd verstrekt

8.9. Opdrachtgever is gehouden het geleverde te onderzoeken c.q. de verrichte diensten te onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat het materieel hem ter beschikking wordt gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden worden uitgevoerd. De Klant zal alsdan onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde Apparatuur en de verrichte dienst overeenstemt met de eisen die partijen zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven (7) dagen na levering Schriftelijk aan Obenan V.O.F. te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval binnen veertien (14) dagen, na ontdekking daarvan, Schriftelijk aan Obenan V.O.F. te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Obenan V.O.F. in staat is adequaat te reageren.

8.10 Indien het Apparaat op een later tijdstip beschadigd raakt of slecht functioneert, dient de Klant contact op te nemen met Obenan V.O.F. om het probleem op te lossen. Indien nodig kan de Klant zo spoedig mogelijk een vervangend Apparaat ter beschikking worden gesteld voor € 395 (plus eventuele omzetbelasting). Indien de schade of het defect onder een garantie valt, dan zal de Klant €395 (plus eventuele omzetbelasting) terugbetaald krijgen.

8.11. Indien de Uitrusting wordt gestolen of verloren, dan is de Klant verantwoordelijk voor de vervanging van de Uitrusting tegen een kostprijs van € 395 (plus eventuele omzetbelasting).

8.12. Bij beëindiging van de Overeenkomst dient de Klant het Materieel binnen veertien (14) dagen te retourneren. Indien het Materieel niet binnen veertien (14) dagen na beëindiging van de Overeenkomst wordt geretourneerd, machtigt de Klant Obenan V.O.F. om € 395 (plus eventuele omzetbelasting) in rekening te brengen en krijgt de Klant het eigendom van het Materieel na ontvangst van de betaling van dit bedrag.

 

 1. Verwerking van persoonsgegevens

9.1. Tijdens het gebruik van de producten en/of diensten van Obenan V.O.F. kunnen Gebruikers Persoonsgegevens delen. Obenan V.O.F. is als verantwoordelijke voor de verwerking verantwoordelijk voor deze Persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) en de Klant verklaart als verwerker te voldoen aan alle verplichtingen die voortvloeien uit de GDPR. In bepaalde gevallen is het mogelijk dat Obenan V.O.F. en de Klant worden beschouwd als gezamenlijk voor de verwerking verantwoordelijken.

9.2. De Klant zal de Persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, met uitzondering van partijen die daartoe vooraf schriftelijk door Obenan V.O.F. zijn gemachtigd.

9.3. De Klant zal de Persoonsgegevens uitsluitend verwerken voor de levering van de producten en/of diensten van Obenan V.O.F. en zal de Persoonsgegevens niet kunnen gebruiken of toepassen voor een ander doel dan het specifieke doel waarvoor de Gebruiker zijn toestemming heeft verleend

9.4. De Klant vrijwaart Obenan V.O.F. voor alle schade en kosten als gevolg van en/of verband houdende met eventuele aanspraken van Gebruikers in verband met enig gebruik in strijd met de Voorwaarden en/of de Overeenkomst en/of in strijd met de wet door de Klant.

 

 1. Aansprakelijkheid

10.1. Obenan V.O.F. sluit iedere aansprakelijkheid uit, voor zover zij niet op grond van dwingend recht aansprakelijk is en gehouden is de betreffende schade te vergoeden.

10.2. Indien en voor zover Obenan V.O.F. gehouden is de schade te vergoeden, is de totale aansprakelijkheid van Obenan V.O.F. wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of uit enige andere hoofde beperkt tot de directe schade tot maximaal het laagste van (i) het totaalbedrag genoemd in de Overeenkomst met de Klant of (ii) het totaal Factuurbedrag met betrekking tot de betreffende Overeenkomst met de Klant gedurende de twee maanden direct voorafgaand aan de oorzaak van de ontstane aansprakelijkheid. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid voor de directe schade, uit welke hoofde dan ook, meer bedragen dan het bedrag van de aanspraak voor het betreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering die Obenan V.O.F. heeft afgesloten, vermeerderd met het bedrag van een eventueel eigen risico dat volgens de bepalingen van de verzekering in het betreffende geval voor rekening van Obenan V.O.F. komt.

10.3. Obenan V.O.F. sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte- en gevolgschade, daaronder begrepen maar niet beperkt tot gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van de Klant, schade verband houdende met zaken, materialen of programmatuur van derden waarvan het gebruik door de Klant aan Obenan V.O.F. is voorgeschreven.

10.4 .Obenan V.O.F. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onrechtmatige daden, onzorgvuldig gedrag, nalatigheid en roekeloosheid van Obenan V.O.F. werknemers of aannemers.

10.5. Onverminderd het overigens in dit artikel bepaalde is Obenan V.O.F., tenzij nakoming door Obenan V.O.F. blijvend onmogelijk is, wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst slechts aansprakelijk indien de Klant Obenan V.O.F. onverwijld en bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Obenan V.O.F. ook na die termijn in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Obenan V.O.F. in staat is adequaat te reageren.

10.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan Schriftelijk bij Obenan V.O.F. meldt. Iedere vordering jegens Obenan V.O.F. vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.

10.7. Uitsluitingen en beperkingen als bedoeld in dit artikel komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of roekeloosheid van Obenan V.O.F. of haar bestuurders.

 

 1. Schadeloosstelling

11.1. De Klant vrijwaart Obenan V.O.F. voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden.

11.2. Indien Obenan V.O.F. uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Klant gehouden Obenan V.O.F. zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem verwacht mag worden. Mocht de Klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Obenan V.O.F., zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Obenan V.O.F. en de derde daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Klant.

 

 1. Overmacht

12.1. Indien Obenan V.O.F. haar verplichtingen jegens de klant niet kan nakomen ten gevolge van overmacht, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht.

12.2. Onder overmacht van Obenan V.O.F. wordt verstaan elke van de wil van Obenan V.O.F. onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de verplichting tot nakoming van zodanige verplichtingen in redelijkheid niet meer kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid te voorzien was. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: noodsituaties (waaronder extreme weersomstandigheden, brand en blikseminslag), beperkingen en/of gewijzigde regelgeving van overheden of overheidsinstanties, (werk)staking, oorlog, oproer, stroomstoring, onvoorziene uitval van computerapparatuur en andere faciliteiten.

12.3. In geval van overmacht heeft de Klant geen recht op schadevergoeding.

 

 1. Beëindiging van de overeenkomst

13.1. Zowel de Klant als Obenan V.O.F. kunnen een Overeenkomst schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) kalendermaanden voor het einde van de overeenkomstperiode, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

13.2. Obenan V.O.F. is gerechtigd elke Overeenkomst tussentijds te beëindigen in de gevallen als in deze voorwaarden bepaald alsmede, met inachtneming van een opzegtermijn van veertien (14) dagen, indien de Klant één of meer bepalingen van een met Obenan V.O.F. gesloten Overeenkomst en/of de toepasselijke bijzondere bepalingen en/of de Algemene Voorwaarden niet nakomt.

13.3. Indien de Klant een Overeenkomst beëindigt, is Obenan V.O.F. nimmer tot enige restitutie van reeds betaalde bedragen gehouden.

13.4. Indien aan de Klant surseance van betaling is verleend of deze surseance van betaling heeft aangevraagd, hij in staat van faillissement verkeert of ten aanzien van hem een faillissementsaanvraag is ingediend, dan wel hij een akkoord met schuldeisers heeft aangeboden aan zijn schuldeisers, hij besloten heeft tot liquidatie of anderszins tot beëindiging van zijn bedrijfsactiviteiten, dan wel beslag op het vermogen van de Klant is gelegd, waardoor de Klant niet langer in staat is zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst na te komen, is Obenan V.O.F. gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, onverminderd haar recht op betaling van de geleverde Diensten en/of Producten alsmede vergoeding van eventuele schade.

13.5. De Klant kan de Overeenkomst vóór de vervaldatum eenzijdig beëindigen, waarbij hij als boete het bedrag betaalt dat overeenkomt met de betalingen die tot de vervaldatum van de Overeenkomst verschuldigd zouden zijn geweest.

 

 1. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

14.1. Op alle aanbiedingen van Obenan V.O.F. en Overeenkomsten tussen Obenan V.O.F. en haar Klanten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2. De Arrondissementsrechtbank te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van en/of door en/of aan Obenan V.O.F..